icon="i_plus i_small"

icon="i_plus i_medium"

icon="i_plus i_large"

icon="i_facebook i_medium"

icon="i_linkedin i_medium"

icon="i_instagram i_medium"

icon="i_facebook_r i_medium"

icon="i_linkedin i_medium"

icon="i_instagram_r i_medium"

boton flecha default

clase="icon_rojo"

clase="small redondo mini_arrow_right"

clase="medium"

clase="medium"

clase="medium redondo plus"

clase="medium equis"

clase="large menu"

clase="rojo largo" texto="Cifras"

Cifras

clase="rojo" texto="Enviar"

Enviar

clase="azul arrow largo" texto="Cifras"

Cifras

clase="azul i_whatsapp largo" texto="Whatsapp"

Whatsapp

clase="azul i_fbmessenger largo" texto="FB Messenger"

Messenger

clase="outline_azul largo" texto="Cifras"

Cifras

clase="outline_azul" texto="Enviar"

Enviar

texto="Cifras" clase_btn="outline_azul largo"

Cifras

clase="text_button" texto="Boton texto"

Boton texto

sec_icon="i_plus i_small" prin_icon="i_grupo1 i_large" texto="social media"

social media

clase="outline_azul arrow largo" texto="Cifras"

Cifras

texto="Visitar enlace"

Visitar enlace

clase="text_button blanco" texto="Boton texto"

Boton texto

clase="outline_blanco largo" texto="Cifras"

Cifras

clase="outline_blanco" texto="Enviar"

Enviar

clase="outline_blanco arrow largo" texto="Cifras"

Cifras

texto="Cifras" clase_btn="outline_blanco largo" clase_ico="icon_rojo"

Cifras